Daňové priznanie: najčastejšie otázky a odpovede

Daňové priznanie: najčastejšie otázky a odpovede Daňové priznanie: najčastejšie otázky a odpovede

V článku nájdete tieto informácie: 

 • dokedy sa podáva daňové priznanie 
 • dokedy je možný odklad daňového priznania 
 • kde podať daňové priznanie  
 • kedy podať daňové tlačivo DPFO TYP A a kedy tlačivo DPFO TYP B 
 • ako vyplniť daňové priznanie 
 • kto je povinný podať daňové priznanie online a ako na to 
 • ako poukázať 2% z dane 
 • potrebné tlačivá na stiahnutie 

Chystáte sa pustiť do vypĺňania daňového priznania za minulý rok a zároveň poukázať 2% zo svojich daní, ale máte množstvo otázok? Zozbierali sme pre Vás odpovede na najčastejšie z nich.  
 
DOKEDY SA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE? 
Pri podávaní daňových priznaní je nutné myslieť na dôležité dátumy. 
Fyzická osoba a právnická osoba má lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka. Za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie do utorka 2. apríla 2024 a v tejto lehote je povinná daň aj zaplatiť.  
Právnická osoba je povinná odoslať riadne vyplnené daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú má na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023 a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 2. apríla 2024 (riadny termín).  
 
JE MOŽNÝ ODKLAD DAŇOVÉHO PRIZNANIA? 
Finančná správa Slovenskej republiky umožňuje podnikateľských subjektom oznámiť odklad daňového priznania prostredníctvom elektronického formulára. V takom prípade si môžete lehotu na daňové priznanie predĺžiť až o 3 mesiace. Daňové priznanie Vám potom stačí podať najneskôr do 1. júla 2024, pokiaľ Vaše príjmy pochádzajú z tuzemských zdrojov. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné doručiť na daňový úrad najneskôr do 02. 04. 2024. Ak sú súčasťou vašich príjmov za predchádzajúci rok aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia, podaním odkladu si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania až do 30. septembra 2024, teda až o šesť kalendárnych mesiacov. Pokiaľ ste mali príjmy zo zdrojov v zahraničí, je potrebné uviesť v daňovom priznaní aj krajinu, z ktorej príjem pochádza. 
 
KDE PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE? 
Daňovníci - nepodnikateľské subjekty, podávajú DP vytlačené a podpísané na miestne príslušný DÚ podľa miesta svojho trvalého bydliska. Na stránke Finančnej správy si môže ktokoľvek poľahky vyhľadať miestne príslušný colný alebo daňový úrad k zadanej obci a zistiť si tak miestnu príslušnosť k finančnému orgánu. Patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť odosielať daňové priznanie elektronicky (SZČO alebo právnické osoby)? Vyplňte online daňové priznanie s pomocou elektronického systému Finančnej správy, cez portál: www.financnasprava.skAplikácia vás prevedie procesom krok za krokom, vrátanie darovania 2% z daní. 
 
Ak Vám problematika daní nie je blízka, je vhodné osloviť odborníkov v tejto oblasti, ktorí Vám vypracujú daňové priznanie. Prosíme, nezabudnite ich informovať, kam chcete poukázať Vaše 2% zo svojich daní, aby Vaše 2% neprepadli. Informácie uvedené v tomto článku sú iba základnými informáciami a nepokrývajú širokú problematiku zákona o dani z príjmov. 
 
KEDY MÁ FYZICKÁ OSOBA PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE NA TLAČIVE TYP A a KEDY NA TLAČIVE TYP B? 
Pre fyzické osoby existujú dva druhy tlačív k dani z príjmov – daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B. Aký je medzi nimi rozdiel? 
Daňového priznanie typu A podáva fyzická osoba vtedy, ak má príjmy iba zo závislej činnosti, to znamená napríklad zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Povinnosť na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A vzniká  zamestnancovi, ktorý mal celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov v roku 2023 vyšší ako 2 461,41 €, v predchádzajúcom zdaňovacom období poberal zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti a do 15. februára 2024 nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 
Pre zamestnancov, ktorí dosiahli nižší príjem ako 2 461,41 € za rok 2023 povinnosť podať DP nevzniká. POZOR – neznamená to, že ho nemajú podať. Podaním DP pri príjme nižšom ako 2 461,41 € bude daňovníkovi vrátená celá daň zo závislej činnosti, ak mu v priebehu roka bola zrážaná.  
 
Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ktorý má súbeh príjmov zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku a pod. Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu daňová povinnosť (teda ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 €) podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb na tlačive typu B. 
 
 
AKO VYPLNIŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE? 
Postup vypĺňania daňových priznaní pre fyzické osoby sa odlišuje podľa toho, či vypĺňate daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B. Postup je odlišný aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Pri vypĺňaní daňových priznaní budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú ako príloha. 
 
Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A: 
 
Na vyplnenie použite: 
formulár pre daňové priznanie FO typ A alebo elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP A.  
Ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A na prvej strane daňového priznania vyplní identifikačné údaje, ako rodné číslo, meno a priezvisko a tiež adresu trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt. V treťom oddiely uvádza daňovník údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu. Do daňového priznania uvádza zdaniteľné príjmy za rok 2023. Výpočet základu dane sa vykonáva V. oddiely a v VI oddiely sa vykonáva samotný výpočet dane. Ak plánujete poukázať 2% neziskovej organizácii, je potrebné vyplniť údaje v VIII oddiely. 
 
Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B: 
 
Na vyplnenie použite: 
formulár pre daňové priznanie FO typ B alebo elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP B.  
Od 1. júla 2018 musia všetky fyzické osoby – podnikatelia, ktoré sú registrované pre daň z príjmov, podať daňové priznanie elektronicky. Ak si fyzická osoba chce podať daňové priznanie typu B sama, musí sa najskôr prihlásiť na portál Finančnej správy. Následne si vyberie spôsob prihlásenia, ktorý vyplýva z predtým zvoleného typu registrácie. Po prihlásení daňovník klikne na kategóriu Katalóg formulárov. Potom si zvolí položku „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)“ a zvolí si tlačivo označené „DPFOBv21“. Daňovník vyplní jednotlivé údaje v súlade s tým, aké mal príjmy za zdaňovacie obdobie 2023. V ďalšom kroku pripojí k daňovému priznaniu všetky potrebné prílohy. Ak má daňovník všetky údaje vyplnené, klikne si na možnosť „Kontrolovať“ a počká, či kontrola prebehne úspešne. Ak sa tak stalo, daňovník môže pristúpiť k samotnému podaniu daňového priznania. Je potrebné kliknúť na možnosť „Podpísať“ a vybrať spôsob podpisovania, ktorý taktiež vyplýva z predtým zvoleného typu registrácie. Keď daňovník stlačí možnosť „Podpísať“, vyskočí mu oznamovacie okienko, v ktorom bude uvedené, že podáva daňové priznanie. Toto oznámenie si vyžaduje potvrdenie. Pokiaľ si chce neskôr fyzická osoba overiť, či Finančná správa skutočne prijala podané daňové priznanie, stačí kliknúť pod kategóriou „História komunikácie“ na položku „Odoslané dokumenty“.  
 
Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb: 
 
Právnické osoby zapísané v obchodnom registri majú od 1.1.2018 taktiež povinnosť komunikovať s Finančnou správou iba elektronicky. Na vyplnenie je potrebné použiť elektronický formulár pre právnickú osobu. Avšak daňové priznanie právnickej osoby má veľa osobitostí. Preto ho zvyčajne za právnickú osobu vypĺňa daňový poradca alebo iný zástupca, ktorého PO poverila správou daní. 
 
JE MOŽNÉ VYPLNIŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE AJ ONLINE? 
 
Doba ide rýchlo vpred a pre niektoré daňové subjekty je online daňové priznanie dokonca povinné. Daňové priznanie pre daň z príjmov a aj oznámenie o odklade daňového priznania si teda niektorí daňovníci môžu podať už len elektronicky. Ktorí sú to? 
 
Daňové priznanie k dani z príjmov online má povinnosť podať: 
 • daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, 
 • daňový poradca, advokát alebo iný zástupca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 
 • od 1. januára 2018 sa povinnosť elektronickej komunikácie rozšírila aj na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a na ich zástupcov, 
 • od 1. júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia týka aj všetkých fyzických osôb – podnikateľov, ktoré sú registrované pre daň z príjmov, a ich zástupcov. 
Je nutné, aby si daňovník vybavil prístup k elektronického odosielaniu dokumentov finančnej správe, teda aby sa registroval pre elektronické doručovanie. 
Registrácia na elektronické doručovanie je bližšie popísaná na stránke www.financnasprava.sk. 
 
Podávate daňové priznanie elektronicky prvýkrát? Dbajte na to, aby ste sa zaregistrovali v dostatočnom predstihu. Celý proces môže totiž trvať aj niekoľko dní. Dokumenty, ktorými je potrebné sa preukázať pri autorizácii a aj ďalšie dôležité informácie o procese registrácie nájdete na stránke finančnej správy v návode - Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov. K dispozícii je aj mobilná aplikácia na podanie daňového priznania. 
 
AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE? 
Pri vypĺňaní daňového priznania máte možnosť poukázať 2% zo svojich príjmov vybranej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu. Prosíme, venujte svoje 2 % deťom Plamienka. Vďaka nim môžu nevyliečiteľne a vážne choré deti prežiť posledné chvíle doma, a deti po strate blízkeho znovu objaviť farby života. 
Postup poukázania 2% pre zamestnancov, pre fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie samé a pre právnické osoby, sa odlišuje. Pri podávaní daňového priznania zo strany fyzických osôb a právnických osôb je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. 
Zamestnanec musí čitateľne vyplniť samostatné tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Spolu s Vyhlásením odošle na DÚ aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnanec po vyžiadaní dostane od svojho zamestnávateľa. Tieto dve tlačivá, teda Vyhlásenie a Potvrdenie odošle zamestnanec na svoj DÚ, príslušný miestu trvalého bydliska zamestnanca. 
Môžete poukázať aj 3% z daní, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 
 
Ak chcete poukázať svoje 2% Plamienku, tu sú potrebné údaje: 
Obchodné meno/názov: PLAMIENOK n.o. 
IČO: 36077259 
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu. 
IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.  
 

DAŇOVÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE: 

 • TLAČIVÁ PRE ZAMESTNANCOV 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

 • TLAČIVÁ PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE 
Daňové potvrdenie fyzických osôb typ A 2023

Potvrdenie o podaní DP fyzických osôb typ A 2023

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP A

Daňové potvrdenie fyzických osôb typ B 2023

Potvrdenie o podaní DP fyzických osôb typ B 2023

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP B

 • TLAČIVÁ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 

Elektronický formulár pre právnické osoby nájdete tu 

Prajeme Vám, aby ste podávanie daňových priznaní úspešne zvládli a pre pokoj v duši vám odporúčame nenechávať si túto povinnosť na poslednú chvíľku. :) 
A na záver by sme radi zo srdca poďakovali všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať 2% z daní nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom Plamienka. Vážime si, že vám osud našich detičiek a ich rodín nie je ľahostajný.   
Ing. Gabriela Trošková
Ing. Gabriela Trošková 2.2.2024
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky