Ako darovať 2% z dane?

Ako darovať 2% z dane? Ako darovať 2% z dane? Podávanie daňových priznaní sa blíži.

O  použití časti zo svojich daní sa môžete rozhodnúť samostatne. Prosíme, nenechajte ich prepadnúť a venujte svoje 2% deťom a  rodinám, ktoré ich najviac potrebujú. 

V článku nájdete:

 • dôležité informácie o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane 
 • postup a  tlačivá na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane pre zamestnancov 
 • postup a  tlačivá na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane  pre fyzické osoby 
 • postup a  tlačivá na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane pre právnické osoby 
 • údaje potrebné na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii Plamienok 

Terminológia:

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – ďalej len „Vyhlásenie“
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – ďalej len „Potvrdenie“
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – ďalej len „RZD“

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O POUKÁZANÍ 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE

 • IČO sa zarovnáva sprava.  
 • Vyhlásenie musí byť vyplnené čitateľne.  
 • Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z daní. Ak poukazujete 3% z podielu zaplatenej dane, povinnou prílohou k „Vyhláseniu“ a „Potvrdeniu“ je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte nás na schnablova@plamienok.sk  
 • Vo „Vyhlásení“ majú fyzické osoby možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Pokiaľ políčko nevynecháte, budeme veľmi radi. Dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane organizácii PLAMIENOK, n.o. poskytne až v budúcom roku.
 • Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upravuje v súlade s číslami, ktoré nasledujú po nej. Konkrétne: 

               - ak po zaokrúhľovanej číslici nasleduje číslica menšia ako päť, ponechá sa bez zmeny,      
               - ak po zaokrúhľovanej číslici nasleduje číslica päť alebo väčšia ako päť, zvýši sa o jednu. 

 • Od 1. januára 2018 majú právnické osoby zapísané v obchodnom registri povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Od 1. júla 2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú registrované pre daň z príjmov.
 • Postup poukázania 2% pre zamestnancov, pre fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie samé a pre právnické osoby sa odlišuje. Pri podávaní daňového priznania zo strany fyzických osôb a právnických osôb je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. Zamestnanec musí čitateľne vyplniť samostatné „Vyhlásenie.“

Ako presne teda pri poukázaní 2% z dane postupovať?


 

POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% PRE ZAMESTNANCOV

Tento postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z dane je určený pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov: 

 1. Do 15. februára 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť bod VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.“
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní „RZD“ vystaví tlačivo „Potvrdenie“
 3. Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z podielu zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane sú 3€. 
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do „Vyhlásenia“ .
 5. Obe tlačivá, teda „Vyhlásenie“ na samostatnom liste a „Potvrdenie“ na samostatnom liste, doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.

Budeme vďační, ak nám dáte o sebe vedieť. Urobíte to tak, že zaškrtnete v daňovom priznaní súhlas so zaslaním Vašich údajov Plamienku.  

Tlačivá, ktoré ako zamestnanec potrebujete k poukázaniu 2% podielu zaplatenej dane: 

Vyhlásenie o  poukázaní podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o  zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti


POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÉ OSOBY

Tento postup krokov na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane je určený pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

 1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania) alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. 
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V roku 2024 je riadny termín 2. apríl. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 2. apríla 2024 odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému. 

Dajte nám o sebe vedieť. :)
Urobíte to tak, že zaškrtnete v daňovom priznaní súhlas so zaslaním Vašich údajov Plamienku. 
 

Tlačivá, ktoré budete ako fyzická osoba, podávajúca si daňové priznanie sama, potrebovať  k  poukázaniu 2% podielu zaplatenej  dane:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A 

Potvrdenie o  podaní daňového priznania fyzických osôb TYP A

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP A nájdete tu. 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B 

Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzických osôb TYP B

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP B nájdete tu.

POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Tento postup krokov na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane je určený pre právnické osoby, teda pre podniky registrované ako spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a akciové spoločnosti: 
 

 1. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 2. apríla 2024 (riadny termín), do 1. Júla 2024 (predĺžený termín). Ak daňovníkovi plynú zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, môže využiť až šesťmesačnú predĺženú lehotu do 30. septembra 2024. 
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. Uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. 
 3. Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%). Musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej alebo inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane. Vypočítajte si 1% z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % z dane, môžete pomôcť až 2% z dane.  
 4. Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do Plamienka. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Budeme radi, keď nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas.  
 5. Rok 2024 priniesol aj opätovné zavedenie minimálnej dane z príjmu pre právnické osoby. Povinnosť platiť minimálnu daň budú mať aj neaktívne firmy. Výška minimálnej dane bude závisieť od ročných výnosov a bude rozdelená do 4 pásiem. V najnižšom pásme budú firmy s príjmami do 50 000, ktoré zaplatia 340 €. Naopak, v najvyššom pásme s príjmami nad 500 000 €sa bude platiť 3840 €.  

Výška minimálnej dane z príjmov pre právnické osoby:  

 • do 50 000 €: minimálna daň bude 340 €  
 • 50 000 € až 250 000 €: minimálna daň bude 960 €  
 • 250 000 € až 500 000 €: minimálna daň bude 1920 €  
 • nad 500 000 €: minimálna daň bude 3840 €  

Tlačivá, ktoré budete ako právnická osoba k darovaniu 2% z dane potrebovať:  

Elektronický formulár pre právnické osoby

 


ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE PLAMIENKU

Obchodné meno/názov: PLAMIENOK n.o. 

IČO: 36077259 

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu. 
Ešte raz pripomíname, že IČO sa zarovnáva sprava. Nevyužité polia ostávajú prázdne. 

Všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí sa rozhodli
 poukázať Plamienku 2% podiel zaplatenej dane, zo srdca ďakujeme.
Veľmi si ceníme, že vám osud nevyliečiteľne chorých a smútiacich detí nie je ľahostajný.   

Ing. Gabriela Trošková
Ing. Gabriela Trošková 5.2.2024
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky