Ako darovať 2% z dane?

Ako darovať 2% z dane? Ako darovať 2% z dane?

Podávanie daňových priznaní sa blíži. O  použití časti zo svojich daní sa môžete rozhodnúť samostatne. Prosíme, nenechajte ich prepadnúť a venujte svoje 2% deťom a  rodinám, ktoré ich najviac potrebujú. 

V článku nájdete:

 • dôležité informácie o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane 
 • postup a  tlačivá na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane pre zamestnancov 
 • postup a  tlačivá na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane  pre fyzické osoby 
 • postup a  tlačivá na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane pre právnické osoby 
 • údaje potrebné na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii Plamienok 

Terminológia:

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – ďalej len „Vyhlásenie“
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – ďalej len „Potvrdenie“
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – ďalej len „RZD“

  DOLEŽITÉ 
  INFORMÁCIE O POUKÁZANÍ 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE
 • IČO sa zarovnáva sprava.  
 • Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z daní. Ak poukazujete 3% z podielu zaplatenej dane, povinnou prílohou k „Vyhláseniu“ a „Potvrdeniu“ je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 
 • Vo „Vyhlásení“ majú fyzické osoby možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Pokiaľ políčko nevynecháte, budeme veľmi radi. Dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane organizácii PLAMIENOK, n.o. poskytne až v budúcom roku.
 • Od 1. januára 2018 majú právnické osoby zapísané v obchodnom registri povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Od 1. júla 2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú registrované pre daň z príjmov.
 • Postup poukázania 2% pre zamestnancov, pre fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie samé a pre právnické osoby sa odlišuje. Pri podávaní daňového priznania zo strany fyzických osôb a právnických osôb je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. Zamestnanec musí čitateľne vyplniť samostatné „Vyhlásenie.“

Ako presne teda pri poukázaní 2% podielu zaplatenej  dane postupovať?


POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% PRE ZAMESTNANCOV

Tento postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% podielu zaplatenej  dane je určený pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov: 

 1. Do februára 2023 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť bod VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.“
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní „RZD“ vystaví tlačivo „Potvrdenie“
 3. Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z podielu zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane sú 3€. 
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do „Vyhlásenia“ .
 5. „Vyhlásenie“ na samostatnom liste a „Potvrdenie“ na samostatnom liste, doručte  na daňový úrad miestne príslušného podľa vášho trvalého bydliska.

Tlačivá, ktoré ako zamestnanec potrebujete k poukázaniu 2% podielu zaplatenej dane: 

Vyhlásenie o  poukázaní podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzickej osoby 

Potvrdenie o  zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti


POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE PRE FYZICKÉ OSOBY

Tento postup krokov na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane je určený pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

 1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania) alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. 
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému. 

Tlačivá, ktoré budete ako fyzická osoba, podávajúca si daňové priznanie sama potrebovať  k  poukázaniu 2% podielu zaplatenej  dane:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A 

Potvrdenie o  podaní daňového priznania fyzických osôb TYP A

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP A nájdete tu. 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B 

Potvrdenie o podaní daňového priznania fyzických osôb TYP B

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP B nájdete tu.


POSTUP A TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,-  €.
  POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

  Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!

 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do Plamienka. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Budeme Vám vďační ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

 ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE PLAMIENKU

Obchodné meno/názov: PLAMIENOK n.o. 

IČO: 36077259 

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu. 


Všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí sa rozhodli darovať poukázať Plamienku 2% podiel zaplatenej dane, zo srdca ďakujeme.