Všeobecný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely posielania ďakovných emailov a informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a činnosti organizácie.

Všeobecný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely posielania ďakovných emailov a informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a činnosti organizácie.
Zaškrtnutím políčka s názvom „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely posielania ďakovných emailov a informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a činnosti organizácie“ vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so správou, evidenciou, uchovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle §14 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizáciou PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava, IČO 36077259.

Rozsah spracovania osobných údajov
 • Meno
 • Priezvisko
 • Telefón
 • E-mail
 • Adresa
Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu existencie neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o. Osobné údaje sú zbierané a spracovávané prostredníctvom stránky www.plamienok.sk v rámci počítačovej siete internet, správou tejto stránky je poverená agentúra ZAYOmedia.com s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, IČO: 46 029 095.

Účelom spracovania osobných údajov je poďakovanie našim darcom a priaznivcom, informovanie o činnosti neziskovej organizácie, informovanie o použití darovaných finančných prostriedkov, oslovovanie a starostlivosť o darcov zasielaním všeobecných i personalizovaných informačných materiálov a ponúk v papierovej aj elektronickej forme.

Právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email: gdpr@plamienok.sk

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. na základe poverenia organizáciou PLAMIENOK n.o. je Mgr. Vladimír Sandtner, spoločnosť ekoposs+ s.r.o. so sídlom Sadová 3/A, 905 01 Senica, IČO: 51104008.

Dotknutá osoba berie na vedomie že, v zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má:
 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov