Kúpte si knihu

O nás

Ondrej Kysel, lekár

Ponúkame nevyliečiteľne chorým deťom prežiť vzácne chvíle doma, v kruhu svojich najbližších, s našou odbornou starostlivosťou. Pomôcť môžeme vo vzdialenosti do 200 km od Bratislavy. Pre deti a ich rodiny sme tu 24 hodín denne bezplatne. V našom Poradenskom centre pomáhame deťom a rodinám po strate blízkeho. Vzdelávame študentov aj odborníkov nie len pomáhajúcich profesií.

+ Náš tím

 • MUDr. Mária Jasenková

  MUDr. Mária Jasenková

  povolaním pediater - detský onkológ, vyštudovala 2. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Od roku 1996 pracuje ako sekundár na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave. Problematike paliatívnej liečby a starostlivosti o ťažko a nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny sa venuje od roku 1999. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie PLAMIENOK (2003), prvého detského domáceho hospicu na Slovensku, a Denného centra organizácie, ako prvého centra na pomoc deťom po strate rodiča a rodinám po strate dieťaťa (2011). Spoluorganizuje a aktívne sa zúčastňuje vzdelávacích programov v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku aj v zahraničí. Úzko spolupracuje so Školou kreatívneho sprevádzania vo Valencii (Španielsko). Absolvovala psychoterapeutický výcvik v logo terapii a existenciálnej analýze v Brne. Je spoluautorkou publikácií pre smútiacich rodičov, pre rodičov, ktorí majú nevyliečiteľne choré dieťa a pre odborníkov, ktorí sa starajú o ťažko, nevyliečiteľne choré deti. V roku 2011 jej bola udelená cena Slovenky roka v kategórii charita a podpora mladých talentov aj špeciálna cena časopisu Slovenka. Je výkonnou riaditeľkou a lekárkou neziskovej organizácie Plamienok.

  riaditeľka organizácie

 • Prof. Rubén Bild, M. A.

  Prof. Rubén Bild, M. A.

  nar. 1943, je doktor filozofie a čestný prezident Detského hospicu Plamienok, zakladateľ a riaditeľ tzv. Bild´s Inner Circus - školy kreatívneho sprevádzania (komunikačného modelu, metodológie a techník pomoci odborníkom pri sprevádzaní smrteľne chorých detí a adolescentov). Je výkonným poradcom Španielskej asociácie pre thanatológiu. Pracuje ako psychoterapeut - psychoanalytik a rodinný terapeut vo Valencii v Španielsku. Je členom Španielskej asociácie pre psychoterapiu a Španielskej asociácie pre rodinnú terapiu. V rokoch 1974 - 1981 bol analyzovaný Annou Freud, následne ukončil kompletné psychoanalytické vzdelávanie organizované Britskou psychoanalytickou asociáciou. Je pionierom v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti v Španielsku (1984) a v Argentíne (1985), zakladateľom prvého detského hospicového programu v Latinskej Amerike. V rokoch 1992 - 1996 viedol v Sobell House Hospice v Oxforde semináre komunikačných techník. Je autorom mnohých vedeckých článkov a publikácií v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti. Je spoluautorom knihy “Acompanamiento Creativo: Metodología para el cuidado del nino y adolescente con enfermedad terminal y su familia” a spoluautorom knihy "An unwanted journey". Od roku 2003 je spolutvorcom a aktívnym účastníkom bratislavských seminárov detskej paliatívnej starostlivosti. V máji 2005 prijal funkciu čestného prezidenta Detského hospicu Plamienok.

  čestný prezident organizácie

 • Iván Gómez García

  Iván Gómez García

  nar. 1977, je psychológ a gestalt psychoterapeut. Vo februári 2008 prijal v Detskom hospici Plamienok funkciu odborného riaditeľa hospicového programu sprevádzania rodín v smútení. Pracuje tiež ako asistent riaditeľa Bild’s Inner Circus - školy kreatívneho sprevádzania smrteľne chorých detí, adolescentov a ich rodín vo Valencii (Španielsko). Je členom Spoločnosti rodinnej terapie vo Valencii a poradca Španielskej asociácie pre thanatológiu. V rokoch 2000 - 2002 pracoval v Londýne s ťažko postihnutými mladými ľuďmi. Je lektorom Valencian School for Health Studies, aktívne prednáša metodológiu a techniky kreatívneho sprevádzania na univerzitách v Španielsku a Južnej Ameriky. Klinicky pracuje so skupinami smútiacich rodín a súrodencov. Iván je autorom terapeutickej knižky Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek, spoluautorom knihy “Acompanamiento Creativo: Metodología para el cuidado del nino y adolescente con enfermedad terminal y su familia” a spoluautorom knihy "An unwanted journey". Od roku 2003 je spolutvorcom a aktívnym účastníkom bratislavských seminárov detskej paliatívnej starostlivosti.

  supervízor Centra pomoci smútiacim rodinám

 • Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

  Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

  vyštudovala Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského a sociálnu prácu so špecializáciou sociálne poradenstvo v Bratislave. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa (PCA), výcvik v psychotraumatológii a EMDR, v Terapii zameranej na emócie (EFT) a certifikovaný program Špecialista pre hru a komunikáciu v domácej a inštitucionálnej starostlivosti. Absolvovala dvojročný kurz v detskej paliatívnej starostlivosti, program Podpora detí a rodín v smútení. Tiež výcviky, kurzy a semináre zamerané na prácu s rodinou a deťmi (Komunikácia v rodine, Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou, PCA a práca s deťmi a adolescentami, Tvorivosť hrou, arteterapeutické semináre, kurz Focusing), a semináre v detskej paliatívnej starostlivosti organizované Detským hospicom Plamienok. Aktuálne je vo výcviku v arteterapii. Je zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. V Plamienku pracuje od roku 2005 momentálne na pozícii psychoterapeutky v Poradenskom centre. Od roku 2009 je zástupkyňou riaditeľky.

  riaditeľka Centra pomoci smútiacim rodinám

 • MUDr. Ondrej Kysel

  MUDr. Ondrej Kysel

  vyštudoval všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave, absolvoval kurzy z oblasti práce s deťmi, rozvoja životných zručností a vzdelávací program z oblasti detskej paliatívnej starostlivosti. Od septembra 2013 pracuje v neziskovej organizácii PLAMIENOK ako lekár a stážuje v DFNsP Kramáre.

  lekár

 • MUDr. Veronika Jandová

  MUDr. Veronika Jandová

  ukončila štúdium všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave v r. 2015. Počas štúdia na LFUK sa zúčastnila nepovinného predmetu pre medikov: Princípy liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré dieťa a rodinu v detskom domácom hospici. V roku 2013 absolvovala v Plamienok n.o. polročný kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho. Od polky augusta 2015 pracuje ako lekárka v n.o. Plamienok.

  lekárka

 • MUDr. Margaréta Bencelová

  MUDr. Margaréta Bencelová

  vyštudovala všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave. Počas štúdia na LFUK navštívila prednášky nepovinného predmetu pre medikov: Princípy liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré dieťa a rodinu v detskom domácom hospici. V r. 2008-2010 absolvovala dvojročný animátorský kurz zameraný na rozvoj osobnosti, získanie zručností a prácu s deťmi. Od septembra 2015 pracuje v neziskovej organizácii PLAMIENOK ako lekárka.

  lekárka

 • MUDr. Daniela Bálintová

  MUDr. Daniela Bálintová

  v rokoch 1998-2004 Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, letnú stáž absolvovala v Univerzitnej nemocnici v Litve. Počas stredoškolského a vysokoškolského štúdia sa venovala práci s deťmi a mladými ľuďmi ako dobrovoľník, absolvovala niekoľko kurzov zameraných na prácu v tejto oblasti. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala pol roka na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Leviciach, následne do roku 2016 na Novorodeneckej klinike M.Rusnáka UNBA v Bratislave. Absolvovala Kurz laktačného poradenstva. Od septembra 2016 pracuje v neziskovej organizácii Plamienok ako lekárka.

  lekárka

 • Mgr. Nikoletta Balazsová

  Mgr. Nikoletta Balazsová

  povolaním sociálna pracovníčka, vyštudovala Sociálnu prácu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave. Už počas štúdia sa venovala adolescentom a mladistvým ako dobrovoľníčka na letných táboroch. Od roku 2013 v resocializačnom stredisku Čistý deň n. o. sa začala venovať ako dobrovoľníčka, následne ako sociálna pracovníčka, mladistvým a dospelým drogovo závislým klientom. Popri tom pracovala od roku 2014 aj ako sociálna pracovníčka v DSS v Tešedíkove. Od februára 2015 je súčasťou tímu PLAMIENOK n. o. ako sociálna pracovníčka.

  sociálna pracovníčka

 • Mgr. Diana Rosivalová

  Mgr. Diana Rosivalová

  ukončila štúdium na strednej odbornej škole, odbor masér a vyštudovala Trenčiansku Univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor ošetrovateľstvo. Po štúdiu pracovala ako zdravotná sestra na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici Akademika L. Dérera v Bratislave na Kramároch. V roku 2017 absolvovala kurz bazálnej stimulácie. Od roku 2017 pracuje v Plamienku ako zdravotná sestra.

  zdravotná sestra

 • Mgr. Marcela Knoteková

  Mgr. Marcela Knoteková

  ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore pôrodná asistencia a neskôr ošetrovateľstvo. Pracovala v DFNsP ako zdravotná sestra na internom oddelení dojčiat a v zahraničí ako au pair. Od roku 2017 pracuje v Plamienku ako zdravotná sestra.

  zdravotná sestra

 • Mgr. Tatiana Mikulová

  Mgr. Tatiana Mikulová

  ukončila štúdium ošetrovateľstva na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. Od ukončenia štúdiasa venovala práci s novorodencami, najskôr na oddelení fyziologických novorodencov a neskôr sa na jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) starala o predčasne narodené detičky. V rámci svojej práce taktiež absolvovala kurz laktačného poradenstva. Od júna 2017 pracuje v Plamienku ako zdravotná sestra.


  zdravotná sestra

 • Mgr. Daniela Bachoríková

  Mgr. Daniela Bachoríková

  nar. 1985, ukončila štúdium v odbore sociálna a pracovná psychológia na UK v Bratislave a štúdium v odbore sociálna práca na UKF v Nitre v roku 2010. Počas štúdia sa venovala práci s deťmi, mládežou a ich rodinami. Absolvovala vzdelávací kurz Škola pre pracovníkov s mládežou, vzdelávací program pre prácu s ohrozenou mládežou Rovesník a v rokoch 2010 - 2011 vzdelávací kurz detského hospicu PLAMIENOK Sprevádzanie detí a rodín v smútení. V PLAMIENOK n.o. pracuje od júna 2010 ako sociálna pracovníčka pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

  sociálna pracovníčka, psychologička

 • Mgr. Daša Stašová

  Mgr. Daša Stašová

  povolaním psychológ, vyštudovala psychológiu na UKF v Nitre. Počas štúdia sa ako dobrovoľníčka venovala deťom z detských domovov. Po skončení štúdia pracovala ako psychologička v LVS s deťmi s mentálnym postihnutím. Zúčastnila sa rôznych vzdelávacích kurzov, seminárov a konferencií zameraných na diagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu (Baumtest, Test kresby postavy, kurz Rorschachovej metódy, kurz Úvod do arteterapie, semináre Adleriánov, program Pride, medzinár. konferencia Križovatky, seminár Psychoterapia, socioterapia a dieťa, Logopedická intervencia a terapia v špeciálno-pedagogickej praxi) . V roku 2013 absolvovala v PLAMIENOK n.o. polročný kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho. Po jeho absolvovaní bola dobrovoľníčkou Poradenského centra. Od r. 2014 pracuje v Poradenskom centre PLAMIENOK n.o. ako psychologička.

  psychologička

 • Mgr. art. Lucia Kralovičová

  Mgr. art. Lucia Kralovičová

  vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave a liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského. Od roku 2004 účinkovala 5 rokov v detskej televíznej relácii Gombička ako moderátorka a bábkovodička. Neskôr pracuje s neorganizovanými skupinami detí a mladými v nízkoprahovom centre MIXklub vo Vrakuni.V roku 2006 bola Lucia pri vzniku detského divadelného súboru Divadlo Dúhadlo (tvorivý, divadelný priestor pre deti s mentálnym znevýhodnením), ktoré je aktivitou Občianskeho združenia UP- DOWN syndróm, kde ako dramatoterapeutka tento súbor od založenia spolu s kolegom vedie. Naskúšali a odpremiérovali už niekoľko autorských predstavení, medzi ktoré patrí aj "Cirkus Prečolebo". V rokoch 2009 -2010 absolvovala Vzdelávací program v detskej paliatívnej starostlivosti organizovaný PLAMIENOK n.o. Takmer dva roky sa stretávala v Plamienku s deťmi a rodinami ako dobrovoľníčka. S deťmi, ako so žiakmi, trávi čas aj ako učiteľka literárno-dramatického odboru v ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.

  liečebná pedagogička a bábkoherečka

 • Mgr. Monika Varga Doležalová

  Mgr. Monika Varga Doležalová

  povolaním psychologička, vyštudovala psychológiu na FIF UKv Bratislave a je zaradená do špecializačného programu v odbore klinická psychológia na SZU v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje na I.neurologickej klinike UNB a spolupracuje s Plamienkom, n.o., spočiatku ako dobrovoľníčka. V rokoch 2009-2010 absolvovala dvojročný vzdelávací program v detskej paliatívnej starostlivosti, v rokoch 2013-2014 výskumnú stáž v oblasti neurovied na Kalifornskej Univerzite v Berkeley. V PLAMIENOK n.o. pracuje ako psychologička v Poradenskom Centre od roku 2013.

  psychologička

 • Mgr. Zuzka Vécseiová

  Mgr. Zuzka Vécseiová

  Ukončila štúdium na vysokej škole UCM v Trnave v odbore Politológia. Počas školy sa zúčastnila programu Erasmus+ na univerzite v Litve. Popri škole taktiež pracovala vo vydavateľstve PetitPress a.s, ako správca eshopu. V plamienku pôsobí od augusta 2016 ako administrátorka organizácie.

  administrátorka organizácie

 • Mgr. Radka Husáriková

  Mgr. Radka Husáriková

  vyštudovala magisterské štúdium na Vysokej škole Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Regionálny rozvoj a integrácia Slovenska v rámci Európskej únie. Po ukončení štúdia strávila leto v USA, kde pracovala ako čašníčka v golfovom rezorte. Po lete strávenom v USA sa na rok presťahovala do Kanady, kde si rozšírila vedomosti o kanadskej kultúre a spoznala viac samú seba. Ako dobrovoľník v role fotografa sa zúčastnila Európskeho kultúrneho festivalu. Po návrate pracovala v medzinárodnej spoločnosti IBM ako Asset management Analyst, kde bola zodpovedná za administratívnu podporu a spokojnosť vnútorných zákazníkov v súvislosti s pridelenou oblasťou. V Plamienku pracuje od júla 2016 ako fundraiser individuálnych darcov.

  fundraiserka individuálnych darcov a firiem

 • Mgr. Janka Fedorková

  Mgr. Janka Fedorková

  vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pôsobila ako výskumná asistentka v Inštitúte pre verejné otázky. Po ukončení štúdia pracovala ako projektový manažér v spoločnosti TNS pôsobiacej v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky. Následne sa venovala prieskumu trhu a analýzam v spoločnosti Henkel. Od januára 2017 pracuje pre PLAMIENOK n.o. ako koordinátorka oddelenia rozvoja.

  koordinátorka oddelenia rozvoja

 • Ing. Timea Némethová

  Ing. Timea Némethová

  V roku 2016 úspešne ukončila štúdium automatizácie, informatizácie a riadenia procesov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ešte v lete 2015 absolvovala stáž v technologickej firme ProCS, s.r.o. zameranej na návrh, simuláciu a vizualizáciu chemicko-technologických procesov. V Plamienku pracuje od augusta 2016 ako projektová manažérka.

  projektová manažérka

 • Mgr. Monika Vlhová

  Mgr. Monika Vlhová

  ukončila štúdium francúzskeho a talianskeho jazyka na UCM v Trnave. Po štúdiu žila rok v Luxemburgu, kde sa zdokonaľovala vo Francúzštine a po návrate začala pracovať pre medzinárodnú spoločnosť. Po troch rokoch v korporácii, sa rozhodla zmeniť zameranie a prijala pozíciu Office manažérky pre retailovú spoločnosť. Ani jedna z týchto pozícií, však, nenapĺňala jej očakávania a tak sa v roku 2016 rozhodla vycestovať na 6 mesiacov ako dobrovoľníčka do Rwandy, kde manažovala centrum pre deti z pygmejských kmeňov so snahou ich integrácie do spoločnosti. V Plamienku pracuje od júna 2017 ako projektová manažérka.

  projektová manažérka

 • Katarína Siska Mistríková

  Katarína Siska Mistríková

  zmaturovala na Obchodnej Akadémii Imricha Karvaša v Bratislave. Po strednej škole pôsobila v zahraničí ako AU pair. Po návrate pracovala pre filmovú distribučnú spoločnosť ako office manažérka a pre súkromnú jazykovú školu ako back office manažérka. Od roku 2011 sa venovala práci s koníkmi a deťmi v predškolskom veku. Od marca 2013 pôsobí v PLAMIENOK n.o. na pozícii administratívnej a technickej podpory.

  administrátorka kampaní a fundraisingových aktivít

+ Filozofia našej práce

1. Pracujeme v najlepšom záujme dieťaťa.


2. Preferujeme koncepciu liečby totálnej bolesti, t. j. bolesť je pre nás komplex fyzického, emočného a duchovného diskomfortu.


3. Usilujeme sa o rozvinutie partnerstva s dieťaťom a jeho rodinou.


4. Dieťaťu ani rodine nikdy neklameme. Ak sa pýtajú, odpovedáme citlivým spôsobom. Nikdy neponúkame polopravdy a malé klamstvá.


5. Nepoužívame jazyk prázdnych slov (napr.: všetci zomrieme, nesmiete stratiť nádej, môžete mať druhé dieťa, možno sa vynájde nový liek, buďte trpezlivý a pod.).


6. Nikdy nepoužívame slová: "Mal by si, mali by ste."


7. Rešpektujeme priania rodiny aj v prípade, že s nimi nesúhlasíme.


8. Manipulácia dieťaťa a rodiny, vyvyšovanie sa, zavádzanie dieťaťa a rodiny a tlak na rozhodovanie sú v tomto hospici zakázané.


9. Ticho a ekonómia slov sú pre nás hodnotné terapeutické nástroje. Rešpektujeme tempo osobnostného vývoja dieťaťa a jeho rodiny a postupné prijímanie faktu blížiacej sa smrti dieťaťa.


10. Nikdy nerozhodujeme jednostranne, vždy hľadáme konsenzus v tíme. Rešpektujeme naše osobné limity.


+ Správna rada

 • Mgr. Svetlana La Garde

  Mgr. Svetlana La Garde

  nar. 1959, v roku 1983 ukončila Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, odbor ruský jazyk, psychológia. Po dvoch rokoch učiteľskej praxe pracovala v oblasti školskej psychológie, posledné roky v oblasti psychológie práce. Ako člen správnej rady Plamienku ponúka osobné životné skúsenosti súvisiace najmä s výberom pracovníkov.

  predsedkyňa správnej rady

 • Regina Polerecká

  Regina Polerecká

  nar. 1972, v roku 1989 ukončila gymnázium v Partizánskom. Pracovala na pozícií administratívnej pracovníčky, ako matka piatich detí strávila viac rokov na materskej dovolenke. Ako členka správnej rady Plamienku ponúka svoje osobné životné skúsenosti s nevyliečiteľne chorým dieťaťom.

  členka správnej rady

 • MUDr. Tomáš Stern

  MUDr. Tomáš Stern

  nar. 1972, vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je spolumajiteľom a výkonným riaditeľom súkromného zdravotníckeho zariadenia v Bratislave. Ako člen správnej rady ponúka Plamienku n.o. pracovné skúsenosti súvisiace najmä s prácou v neštátnom sektore v oblasti zdravotníctva.

  člen správnej rady

 • Ing. Ľubomír Dluhý

  Ing. Ľubomír Dluhý

  nar. 1976, v roku 1999 absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, špecializácia financie a peňažníctvo. Má skúsenosti z práce v bankovom sektore ako aj z oblasti účtovníctva a účtovného auditu, ktorým sa aktívne venuje posledné roky. Ako revízor organizácie dbá na dodržiavanie zásad finančného hospodárenia a účtovného vykazovania Plamienok n. o.

  revízor správnej rady

+ Hľadáme do tímu

© 2000 – 2017 PLAMIENOK n.o., všetky práva vyhradené Design LISBON, s.r.o. • Webmaster PRO, s.r.o.

Spracovanie údajovMapa stránokKontakt