Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Ako darovať 2% z dane v roku 2020?

Ako darovať 2% z dane v roku 2020? Ako darovať 2% z dane v roku 2020?

 V článku nájdete:

 • dôležité informácie o darovaní 2% z dane 
 • postup a  tlačivá na darovanie 2% z  dane pre zamestnancov 
 • postup a  tlačivá na darovanie 2% z  dane pre fyzické osoby 
 • postup a  tlačivá na darovanie 2% z  dane pre právnické osoby 
 • údaje potrebné na poukázanie 2% z  dane Plamienku

Podávanie daňových priznaní sa blíži. O  použití časti zo svojich daní sa môžete rozhodnúť samostatne. Prosíme, nenechajte ich prepadnúť a venujte svoje 2% deťom a  rodinám, ktoré ich najviac potrebujú.


DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O DAROVANÍ 2% z DANE

Dôležitou zmenou od roku 2018 je, že IČO sa zarovnáva sprava.  
Môžete poukázať aj 3% z daní, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 
Novinkou od roku 2016 je, že vo vyhlásení majú fyzické aj právnické osoby možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Pokiaľ políčko nevynecháte, budeme veľmi radi. Dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku. 

Od 1. januára 2018 majú právnické osoby zapísané v obchodnom registri povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Od 1. júla 2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú registrované pre daň z príjmov.
Postup darovania 2% pre zamestnancov, pre fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie samé a  pre právnické osoby sa odlišuje. Pri daňovom podávaní daňového priznania zo strany fyzických osôb a právnických osôb je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. Zamestnanec musí čitateľne vyplniť samostatné Vyhlásenie. Ako presne teda pri venovaní 2% z daní postupovať? 

Máte tiež možnosť vyplniť online daňové priznanie, rýchlo, jednoducho a bezpečne. Aplikácia vás prevedie procesom krok za krokom, vrátanie odvedenia 2% z daní.

 

POSTUP A TLAČIVÁ NA DAROVANIE 2% PRE ZAMESTNANCOV

Tento postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z daní je určený pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov: 

 1. Do 15.02. je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom je nutné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Tlačivá, ktoré budete ako zamestnanec k darovaniu 2% z dane potrebovať: (Link na web Plamienka, otvorí sa v novom okne)

POSTUP A TLAČIVÁ NA DAROVANIE 2% PRE FYZICKÉ OSOBY

Tento postup krokov na poukázanie 2% z dane je určený pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

 1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania) alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. 
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Tlačivá, ktoré budete ako fyzická osoba, podávajúca si daňové priznanie sama, potrebovať k darovaniu 2% z dane (Link na web Plamienka, otvorí sa v novom okne)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A 

Potvrdenie o  podaní daňového priznania fyzických osôb TYP A 

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP A nájdete tu.

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B 

Potvrdenie o  podaní daňového priznania fyzických osôb TYP B 

Elektronický formulár pre fyzickú osobu TYP B nájdete tu.

 

POSTUP A TLAČIVÁ NA DAROVANIE 2% PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do Plamienka. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania. 
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov

Tlačivá, ktoré budete ako právnická osoba k darovaniu 2% z dane potrebovať (Link na web Plamienka, otvorí sa v novom okne):

Daňové priznanie právnických osôb 

Potvrdenie o  podaní daňového priznania právnických osôb 

Elektronický formulár pre právnické osoby nájdete tu.

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PLAMIENKU

Obchodné meno/názov: PLAMIENOK n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia

IČO: 36077259

Adresa/sídlo: Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava


Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.
 


Všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí sa rozhodli darovať Plamienku 2% z dane, zo srdca ďakujeme.
Gabriela Trošková
Gabriela Trošková 23.1.2020
Kategórie