Vitajte na stránkach PLAMIENOK, n.o.
Viac života, menej bolesti

Kurzy a konzultácie

Slová študentov

Komu je kurz určený

Polročný kurz je určený tak odborníkom (lekárom, psychológom a iným pomáhajúcim profesiám), ako aj laickej verejnosti. Do kurzu sa môžu zapojiť aj tí, ktorí majú záujem spolupracovať s našou organizáciou a radi by sa zúčastňovali aktivít, ktoré organizujeme, napr. byť vedúcimi na letnom tábore pre deti a adolescentov po strate blízkeho. Je prípravou na prácu s deťmi a rodinami po strate.

Po ukončení kurzu môžu absolventi u nás pracovať ako dobrovoľníci, v niektorých prípadoch aj ako zamestnanci.

Popis kurzu

Vzdelávanie kombinuje teóriu s praxou. Mnohé z cvičení sú zážitkové. Používame holistický model „Kreatívneho sprevádzania“, ktorý integruje psychodynamické princípy s gestalt terapiou a psychodrámou.

Účasť na kurze predpokladá otvorenosť k intenzívnej emočnej práci. Súčasťou kurzu je aj štúdium literatúry a práca on-line. Dorozumievacím jazykom je angličtina. Schopnosť porozumieť a dohovoriť sa v anglickom jazyku je nevyhnutná, vynikajúca znalosť jazyka však nie je potrebná.

Garant kurzu a prednášajúci

Iván Gómez García

Kto sa môže prihlásiť ?

Vzdelávania sa môže zúčastniť ktokoľvek v dospelom veku so záujmom zlepšiť sa v komunikácii so smútiacimi deťmi a dospelými bez ohľadu na vzdelanie. Odporúčame ho pracovníkom pomáhajúcich profesií, ktorí prichádzajú do kontaktu so smútiacimi deťmi a rodinami - lekárom, zdravotným sestrám, sociálnym pracovníkom, psychológom, psychoterapeutom, špeciálnym a liečebným pedagógom, hrovým terapeutom, fyzioterapeutom, duchovným, učiteľom ako aj študentom týchto oborov. Na kurz sa však môžu prihlásiť aj tí, ktorí nepracujú v oblasti pomáhajúcich profesií (pracujú napr. v komerčnej oblasti), ale chcú pomáhať rodinám po strate blízkeho.

Kritéria prijatia do vzdelávacieho programu

Po vyplnení prihlášky budú záujemcovia pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v priestoroch Plamienka. Po pohovore je prihlásený oboznámený s povinnosťami a právami, zapísanými v zmluve a zmluvu podpisuje.

Časový rozvrh a miesto vzdelávacích stretnutí

Január 20. - 21.1.2018   Apríl 21. - 22.1.2018
Február 17. - 18.2.2018   Máj 19. - 20.5.2018
Marec 17. - 18.3.2018   Jún 16. - 17.6.2018

Kurz pozostáva zo 6 víkendových workshopov (12 hod./víkend)

Sobota
od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00

Nedeľa
od 9:00 do 13:00

Vzdelávanie prebieha vo Vzdelávacom centre PLAMIENOK n.o. na Zadunajskej ul. 6, 851 01

 

Predpokladaný počet účastníkov

20 účastníkov

Poplatok za kurz

Poplatok za celý kurz predstavuje sumu 300 € pre zamestnaných a 240 € pre študentov. Záujemcovia o vzdelávanie, ktorí sú v problémovej finančnej situácii, môžu po prihlásení požiadať vedenie hospicu o špeciálne podmienky platby.

Kontakt

Kontaktnou osobou tohto vzdelávacieho kurzu je Kristína Bublincová, bublincova@plamienok.sk, +421 207 509 77

Prihlásiť sa môžu:

Študenti 3. - 6. ročníka všeobecného lekárstva aj študenti iných pomáhajúcich profesií. Ak nebude naplnená kapacita miestnosti (35 ľudí), do kurzu prijmeme aj iných záujemcov.

Forma a rozsah výučby:

24 hodín (12 týždňov x 2 hod.) formou prednášok a seminárov, štvrtky od 14:00 do 16:00

Cieľ predmetu:

Pomôcť mladým ľuďom získať základnú orientáciu v možnostiach pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

Sylaby predmetu:

1.3. Detský hospic Plamienok, možnosti pomoci a fungovania.
8.3. Oznamujeme smrteľnú diagnózu.
15.3. Smútenie a život po strate.
22.3. Môj detský pacient je smrteľne chorý, čo ďalej? Rozhodovanie a liečba smrteľne chorých detí.
5.4. Paliatívna liečba, všeobecné princípy symptómovej kontroly. Kazuistika rodiny.
12.4. Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí.
19.4. Verbálna aj neverbálna komunikácia v rodine, v ktorej zomiera dieťa.
26.4. Sociálne aspekty smrteľnej choroby.
3.5. Posledné dni a hodiny – liečba a sprevádzanie.
10.5. Duchovné sprevádzanie rodín, v ktorých zomiera dieťa.
16.5. Starostlivosť o seba samých, prevencia burn out syndrómu.
24.5. Záverečné zhrnutie a prezentácia esejí. Možnosti spolupráce.

Odborný garant predmetu:

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Prednášajúci:

MUDr. Mária Jasenková
Prof. Rubén Bild M. A.
Iván Gómez García
Mgr. Katarína Maťová
MUDr. Ondrej Kysel
MUDr. Margaréta Šovčíková
Mgr. Miroslava Harišová
Hana Kolibiarová, MSW

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: zápočet

zápočet za účasť na min 80% výučby
vyplnenie výstupného dotazníka
napísanie eseje na zvolenú tému v rozsahu A4

Miesto konania:

Seminárna miestnosť Vzdelávacieho centra detskej paliatívnej starostlivosti neziskovej organizácie PLAMIENOK, Zadunajská cesta 6 v Bratislave – Petržalke.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Vécseiová, vecseiova@plamienok.sk, 0915 981 365

Priama práca a kontakt s rodinami, ktoré strácajú alebo stratili dieťa, vyžaduje odbornú prípravu. Preto v našej organizácii neponúkame študentskú prax, ktorá by zahŕňala priamy kontakt s deťmi a rodinami.

Pre záujemcov o klinickú skúsenosť ponúkame počas roka vzdelávací kurz „Sprevádzanie detí a rodín v smútení“. Po ukončení tohto vzdelávacieho kurzu sa absolvent môže stať klinickým dobrovoľníkom v našom Centre smútkovej terapie a sprevádzať deti po strate blízkej osoby.

Odborné konzultácie študentov a diplomové práce

Dostávame veľké množstvo žiadostí študentov o spoluprácu či vedenie diplomovej práce, resp. poradenstva pri ich písaní a pod. Každú žiadosť posudzujeme individuálne. Naším prianím je pomôcť čo najväčšiemu počtu študentov, ale nie je v našich možnostiach pomôcť každému. Zvyčajne čakáme, kým sa na odbornú konzultáciu prihlási viac záujemcov a potom stretnutie zorganizujeme pre všetkých naraz. Termín stretnutia určuje pracovník organizácie tak, aby vyhovoval pracovnému režimu organizácie. Pred konzultáciou je potrebné vyplniť žiadosť online.

Požiadavky, ktoré musí žiadateľ splniť pred konzultáciou:

  • Vyplnenie žiadosti online
  • V prípade diplomovej práce zaslanie draftu diplomovej práce (obsah, vysvetlenie cieľa, hypotézy a pod.) a otázok, na ktoré by ste chceli dostať počas osobnej konzultácie odpoveď na mailovú adresu: info@plamienok.sk

Ako nás môžete kontaktovať ?

  • Telefonicky na čísle: 02/207 18 169
  • E-mailom na adrese: info@plamienok.sk

Ak Vám odpoveď nepríde do 48 hod, kontaktujte nás prosím telefonicky.
(Niekedy kontrolný systém premiestňuje maily do spamu.)

Odborníkom zdravotníckych, sociálnych, prípadne iných zariadení, ktorí pracujú s ťažko chorými a zomierajúcimi deťmi a ich rodinami ako aj s deťmi a rodinami po strate blízkeho, bezplatne poskytujeme odborné konzíliá pri riešení konkrétneho problému. Konzíliá a odborné konzultácie poskytujú klinickí pracovníci nášho tímu podľa svojej odbornosti a zamerania konzultácie.

Konzultácie sa môžu týkať napr.:

  • liečby, symptómového manažmentu a ošetrovania nevyliečiteľne chorých detí (liečba bolesti, dušnosti, kašľa, vracania, ošetrovanie preležanín a pod.), oznamovanie zlej diagnózy, prognózy rodine, rozhovor o budúcnosti a jej možnostiach a pod.
  • sprevádzania a komunikácie s chorým dieťaťom, jeho súrodencami, rodičmi a sociálnym okolím
  • špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodiny s ťažko chorým a zomierajúcim dieťaťom
  • sprevádzania detí a rodín v období smútenia po strate dieťaťa

Kontaktuje nás na: 0908 686 897