Kúpte si knihu

Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov neziskovou organizáciou Plamienok

Ochrana osobných údajov PLAMIENOK n.o.

Ochranu osobných údajov a zachovávanie ich dôverného charakteru berieme v našej neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o. veľmi vážne a držíme sa príslušných vnútroštátnych predpisov i európskej legislatívy o ochrane osobných údajov.


Radi by sme Vám dali do pozornosti informácie ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov ako našich klientov a darcov, neziskovou organizáciou PLAMIENOK n.o., IČO 36077259, Zadunajská cesta 6/a, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, zapísaná Registrovaným súdom Okresný úrad Bratislava, 30.5.2003, OVVS-594/94/2003-NO, www.plamienok.sk (ďalej len „PLAMIENOK n.o.) ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).


PLAMIENOK n.o. neposkytuje žiadne Vaše osobné údaje iným sprostredkovateľom či tretím stranám, ani nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov s výnimkou prípadov, ak je PLAMIENOK n.o. na takéto poskytovanie povinný podľa príslušných právnych predpisov, a to najmä podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov a Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


PLAMIENOK n.o. spracúva Vaše osobné údaje najmä na účely plnenia povinností PLAMIENKA n.o. podľa príslušných právnych predpisov (viď výpočet vyššie); na účely súvisiace s vnútorným riadením a organizáciou PLAMIENKA n.o.; a prípadne za účelom kontaktovania pri fundraisingových aktivitách.


PLAMIENOK n.o. získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných vyššie uvedených právnych predpisoch a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje Vami poskytnuté PLAMIENKU n.o. osobne, prostredníctvom listovej, elektronickej či telefonickej komunikácie.

Právnym titulom pre spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany PLAMIENKA n.o. sú príslušné právne predpisy (viď výpočet vyššie) alebo Váš dobrovoľný súhlas, ak ste nám ho poskytli. Vaše osobné údaje spracúva PLAMIENOK n.o. s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania osobných údajov, v rámci informačného systému PLAMIENOK n.o.


PLAMIENOK n.o. svojím konaním dodržiava práva na bezpečnosť a ochranu Vašej osobnosti a súkromia. Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané; vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané Vaše osobné údaje na spracúvanie; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; vyžadovať opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; alebo ak sa účel spracúvania skončil, vyžadovať likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; ak došlo k porušeniu zákona, vyžadovať blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak PLAMIENOK n.o. spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu; a namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely fundraisingových aktivít.


Oprávnenie získavať Vaše osobné údaje v mene PLAMIENKA n.o. vyplýva oprávneným osobám (zamestnancom PLAMIENKA n.o.) z pracovnoprávnych predpisov; napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení alebo z pracovnej zmluvy uzavretej medzi oprávnenou osobou a PLAMIENKOM n.o. Máte právo žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava od Vás osobné údaje v mene PLAMIENKA n.o.

Regulátorom pri spracúvaní osobných údajov nad prevádzkovateľmi je Úrad na ochranu osobných údajov, IČO: 3606422, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.


Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti informácie ohľadne spracúvania iných vašich údajov (COOKIE).

PLAMIENOK n.o. pre svoju vnútornú potrebu využíva súbory „cookie“ prostredníctvom Google Analytics. PLAMIENOK n.o tieto služby využíva na analýzu Vášho správania na webovej stránke www.plamienok.sk napr. na vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky, na zostavenie správ o Vašich aktivitách na webovej stránke, prehľady iných demografických údajov a Vašich záujmov či iných analýz súvisiacich s Vašou aktivitou na webovej stránke a používaní internetu.

Využívaním webovej stránky www.plamienok.sk vyjadrujete spoločnosti Google súhlas so spracovaním dát o Vás spôsobom a pre účely vyššie uvedené. Máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby detekovala súbor cookie, resp. aby ste boli vždy upozornený o ukladaní cookie na Vašom harddisku, stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového pluginu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prosím berte na vedomie, že v takom prípade nebudete môcť využívať plnú funkcionalitu webovej stránky www.plamienok.sk.

© 2000 – 2017 PLAMIENOK n.o., všetky práva vyhradené Design LISBON, s.r.o. • Webmaster PRO, s.r.o.

Spracovanie údajovMapa stránokKontakt